Czym się zajmujemy

Postępowanie rozwodowe oraz alimentacyjne

 • prowadzenie spraw rozwodowych w pełnym wymiarze
 • usługi powiązane ze sprawami rozwodowymi obejmujące wszelkie czynności mające na celu ustalenie winy rozpadu pożycia małżeńskiego
 • przyznania odpowiedniego wymiaru władzy rodzicielskiej nad dzieckiem
 • rozstrzygnięcia kwestii związanych z zamieszkaniem dziecka
 • ustanowienie obowiązku alimentacyjnego drugiego małżonka tak względem dziecka jak tez względem klienta
 • podział majątku wspólnego

Sprawy o podział majątku dorobkowego.

 • umowny podział majątku – pomoc w reprezentowaniu klienta w sformułowaniu umowy o podział majątku dorobkowego
 • sądowy podział majątku – reprezentowanie strony na etapie postępowania sądowego w przedmiocie podziału majątku dorobkowego.

Powództwa w procesie cywilnym (zasiedzenie, windykacja itp.)

 • reprezentacja oraz pomoc prawna podczas wszelkich sporów wynikających ze zróżnicowanych stosunków cywilnoprawnych
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń na etapie sądowym jak też współpracę i negocjacje pomiędzy stronami na etapie przedsądowym
 • wsparcie prawne przy redagowaniu i sporządzaniu pism procesowych, w tym pozwów, wniosków, zażaleń, sprzeciwów, apelacji oraz skarg kasacyjnych
 • asystę i wsparcie w postępowaniach nieprocesowych

Sprawy spadkowe

 • reprezentowanie interesów w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku
 • reprezentowanie interesów w trakcie poświadczenie dziedziczenia, prowadzonych w obecności notariusza. Skompletowanie dokumentów, poinformowanie klienta o osobach wchodzących w skład spadkobierców, przygotowanie
 • terminu u notariusza i obecność przy sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia
 • umowny dział spadku – formułowanie umowy, przygotowanie dokumentacji, w razie potrzeby ustalenie terminu czynności notarialnej
 • sądowy dział spadku – reprezentowanie strony klienta przed Sądem miejscowo właściwym
 • reprezentowanie strony w postępowaniu o zachówek
 • ponadto kompleksową pomoc w sprawach dotyczących sporządzania testamentów.

 

Sprawy dotyczące własności i posiadania

 • wsparcie w sprawach dotyczących prawa własności oraz posiadania rzeczy
 • sprawy o zasiedzenie, o naruszenie posiadania, o eksmisje

Roszczenia odszkodowawcze

 • pomoc prawną w trakcie postępowań o otrzymanie należnego odszkodowania z tytułu niedotrzymania warunków umowy
 • sprawach o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych
 • odszkodowanie majątkowe – procesy przeciwko ubezpieczycielom (komunikacyjne)
 • odszkodowania osobowe – renty, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (w ramach wypadków)
 • procesy przeciwko Zakładom Opieki Zdrowotnej (publicznym i niepublicznym), lekarzom, personelowi medycznemu w związku z m.in. błędami w sztuce lekarskiej, odstąpieniem od udzielenia pomocy medycznej i zakażeniami.

Pokrzywdzony – postępowanie karne

 • pomoc prawna zarówno podczas sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa jak również podczas postępowań karnych w stadium postępowań przygotwawczych prowadzonych przez organy ścigania oraz sądowym
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowań karnych

Prawo mieszkaniowe

 • negocjacje związane z obrotem nieruchomościami, tworzenie wszelkich niezbędnych umów
 • rozwiązywanie sporów związane z prawem spółdzielczym oraz wspólnotami
 • reprezentacja przed władzami wspólnot mieszkaniowych

Prawo administracyjne i budowlane

 • Odwołania od decyzji administracyjnych;
 • reprezentacja inwestora w procesie budowlanym;
 • legalizacja samowoli budowlanych;

Reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych

 • tworzenie dokumentów pod względem formalnoprawnym, wskazywanie właściwego trybu postępowania, sporządzenie pozwu i skierowanie go do właściwego sądu
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • wystąpienie do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności
 • wystąpienie do sądu o uzyskanie nakazu zapłaty
 • opracowanie wniosku w przedmiocie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, a także skierowanie go do odpowiedniej kancelarii komorniczej
 • nadzór postępowania egzekucyjnego aż do czasu skutecznego odzyskania wierzytelności lub wydania postanowienia o bezskutecznej egzekucji.
 • Informowanie klienta o bieżącym stanie sprawy na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego.